Algemene Voorwaarden

ATLETIEK & RECREATIEVERENIGING ILION (ARV ILION) 

ALGEMENE VOORWAARDEN KLAVERBLADLOOP ZOETERMEER  - INDIVIDUELE DEELNAME 

Artikel 1 Definities 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
  1. Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement Klaverbladloop. 
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. 
  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement. 
  4. Organisator: Atletiek- en Recreatievereniging Ilion. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. 

 

Artikel 2 Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het evenement tenminste de door de Organisator voor het betreffende onderdeel vastgestelde minimumleeftijd en nog niet de daarvoor vastgestelde maximumleeftijd heeft bereikt. Voor het onderdeel jeugdloop geldt een maximumleeftijd van 12 jaar, voor de 15 km recreatie- en prestatieloop geldt een minimum leeftijd van 14 jaar.
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen. 
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen. 
 4. Het overdragen van een Overeenkomst aan een derde is mogelijk. Dit geschiedt bij het wedstrijdsecretariaat op de dag van de wedstrijd, tot 1 uur voor aanvang.
 5. Indien een Deelnemer is verhinderd aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de afstand waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld, of deel daar van, plaats. Wijziging naar een hogere afstand kan mits betaling van het verschil met de prijs van de hogere afstand. 
 6. Verzoeken tot annulering die binnen 30 kalenderdagen voor het Evenement worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen. 
 7. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld, ongeacht daadwerkelijke deelname. 
 8. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke – buiten de invloedsfeer van de organisatie gelegen - omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 
 9. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke – buiten de invloedsfeer van de organisatie gelegen - omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 
 10. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten. 

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid 

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. 
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert. 
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. 
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren. 
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 
 6. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid. 

 

Artikel 4 Portretrecht 

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en zijn partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Voor het gebruik van foto’s, beeldmateriaal en dergelijke is het privacy statement van Ilion van toepassing. (https://www.ilion.nl/index.php?page=Privacy_verklaring&sid=1 )

Artikel 5 Persoonsgegevens 

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en zijn partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.  

Voor het gebruik van persoonsgegevens is het privacy statement van Ilion van toepassing. (https://www.ilion.nl/index.php?page=Privacy_verklaring&sid=1 )

 

Artikel 6 Geschillenregeling 

Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden beslecht volgens de Klachten- bezwaren en geschillenregeling van de Atletiek Unie, d.d. mei 2018(https://www.atletiekunie.nl › files › userfiles › Atletiekunie › Documenten)

 

Artikel 7 Wedstrijdreglement 

Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is het wedstrijdreglement, opgesteld door de Atletiek Unie, van toepassing  en daarvan de meest recente versie. (https://www.atletiekunie.nl › voor-clubs › wedstrijdzaken › reglementen)

Artikel 8 Geldigheid van bepalingen 

 1. Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.
 2. Het Nederlands recht is van toepassing.