Regels lidmaatschap per 1-1-2021

Met ingang van 1-1-2021 gelden er nieuwe regels voor lidmaatschap en contributie:

 

Aanvang lidmaatschap

·       De duur van het lidmaatschap is ten minste 2 volle kwartalen na aanvang lidmaatschap.

·       Voorafgaand aan het lidmaatschap is een proefperiode van 2 weken mogelijk. Na deze periode gaat automatisch het lidmaatschap in.

·       Inschrijving moet via het aanmeldformulier op de site van Ilion. De ledenadministratie stuurt een bevestiging van inschrijving.

Wijziging lidmaatschap

·       Wijziging van soort lidmaatschap is alleen per kwartaal mogelijk.

·       Vanaf 1-1-2021 is geen jaarbetaling meer mogelijk, maar alleen kwartaalbetaling.

Opzegging door lid

·       Opzegging vindt ten minste één maand voor het einde van het lopende kwartaal plaats.

·       Opzeggen kan alleen door middel van het opzegformulier op de website.

·       De ledenadministratie stuurt een bevestiging van uitschrijving. In geval van discussie over de (datum van) opzegging dient een bevestiging van uitschrijving te worden overlegd.

·       Er vindt geen restitutie van betaalde contributie plaats.

Contributie

·       Betaling kan vanaf 2021 alleen via automatische incasso.

·       De categorie-indeling voor de contributie gebeurt voor het hele kalenderjaar naar de stand per 1-1 en op basis van het geboortejaar. Met de categoriewijzigingen per 1-11 wordt dus geen rekening gehouden. Dit is conform de leeftijdsindeling van de Atletiekunie.

·       Na 2 mislukte incassopogingen voor één incassoperiode wordt een 1e aanmaning verstuurd en moet het lid de contributie zelf overmaken, ongeacht of de incasso is mislukt door saldotekort of door het weigeren van de incasso door het lid. Tevens is een boete verschuldigd van € 5.

·       Als de betaling niet binnen 2 weken plaatsvindt, wordt een 2e aanmaning gestuurd en is een extra boete verschuldigd van € 10.

·       Is de contributie 1 week na verzending van de 2e aanmaning nog niet betaald, dan heeft het lid geen recht op deelname aan trainingen en/of wedstrijden zolang de contributie en boetes niet betaald zijn.

·       Is aan het einde van het daarop volgende kwartaal de contributie nog altijd niet betaald, dan wordt het lid geroyeerd.

·       Als het lid van mening is dat er bijzondere omstandigheden zijn die afwijking van deze regels rechtvaardigen, kan daarover contact worden opgenomen met het bestuur via penningmeester@ilion.nl.

·       Houders van een Zoetermeerpas krijgen vrijstelling van Ilion-contributie en -inschrijfgeld. Betreft het jeugdleden of junioren-B, dan wordt ook de bijdrage aan de Atletiekunie vrijgesteld. De vrijstelling geldt alleen als een kopie van de pas is ingeleverd.

Ilion kan deze regeling herzien als de gemeente de compensatie voor aanbieders wijzigt.

·       Gezinskorting wordt verleend vanaf het derde lid in een gezin waarbij wordt geteld in volgorde van begin lidmaatschap. Gezin betekent: woonachtig op hetzelfde adres en met een familierelatie. Leden die geen contributie verschuldigd zijn (bv juryleden) tellen in dit opzicht niet mee.

·       Bij aanvang lidmaatschap wordt de eerste Ilion-contributie pro-rata per week berekend.

·       De contributie wordt gewoonlijk rond de 27e geïncasseerd in de 1e maand van elk kwartaal.

·       Maandelijks wordt de 1e contributie voor nieuwe leden geïncasseerd, ook rond de 27e. Hierin worden de nieuwe leden meegenomen die ruim voor de incassodatum lid zijn geworden.

Bijzondere soorten lidmaatschap

·       Gastleden: dit zijn meestal talentvolle leden van andere verenigingen die op specifieke onderdelen bij Ilion trainen. Zij maken gebruik van Ilion-faciliteiten en -trainers, maar zijn al via een andere vereniging bij de AU aangesloten. Zij betalen de voor een gastlidmaatschap vastgestelde contributie.

·       Buitenleden: leden die geen gebruik maken van onze faciliteiten maar alleen lid zijn om aangesloten te zijn bij de Atletiekunie. Zo’n lid betaalt alleen de AU-bijdrage.

·       Slapende leden: maken langdurig geen gebruik van faciliteiten en/of trainers, vaak als gevolg van een blessure. Een kwalificatie als slapend lid moet van tevoren worden aangevraagd en kan worden toegekend als het lid aannemelijk maakt dat hij het hele volgende kalenderkwartaal geen gebruik kan maken van faciliteiten en/of trainers. Een verzoek tot omzetting naar een slapend-lidmaatschap moet via de trainer en de sectievoorzitter aan het bestuur worden voorgelegd.