Sportieve veiligheid en gezondheid

Sportieve veiligheid en gezondheid. In de bijlagen van dit artikel vind je ondermeer het volledige document waarin Sociale, Fysieke en Sportieve Veiligheid in meer detail wordt beschreven. Het beschrijft ondermeer het protocol hoe wij binnen ARV Ilion omgaan met pestgedrag.

  • Het beschrijft ook in details enkele belangrijke regels om de veiligheid te waarborgen.
  • Denk aan regels bij het hardlopen of inlopen op de baan, richtlijnen voor de spring- en werponderdelen.
  • Ook zijn er belangrijke richtlijnen bij het gebruik (inclusief onderhoud en aanschaf/vervanging) van materialen, sleuteluitgifte, gebruik van het krachthonk. 
  • De hygiene code voor Ilion House/Kantine is eveneens onderdeel van dit document.

 

Omgangsregels voor alle leden
Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
1. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
2. Ik val de ander niet lastig.
3. Ik berokken de ander geen schade.
4. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
6. Ik negeer de ander niet.
7. 
Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
8. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
9. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
11. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
12. 
Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
13. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Veilig Sportklimaat

Ilion is een vereniging waarin sportplezier centraal staat: er is geen ruimte voor agressie, intimidatie en seksueel grensover-schrijdend gedrag. Met andere woorden, we willen een vereniging zijn waar iedereen zich veilig voelt!

Eén van de maatregelen genomen ter preventie van seksuele intimidatie is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor bepaalde kaderleden en functies. Het invoeren van een VOG is geen garantie maar geeft wel meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan (een strafbaar feit heeft gepleegd i.v.m. seksueel wangedrag) met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Gedragsregels

Als lid van Ilion respecteer je de regels van je sport en neem je stelling tegen alle vormen van agressie tegen mede- en tegenstanders binnen de sport. Je behandelt trainers, begeleiders, scheidsrechters vrijwilligers en bezoekers van ons complex met respect. Je ondersteunt vrijwilligers bij de uitoefening van hun taken in situaties waarin zij agressief benaderd worden. Optreden tegen agressief gedrag is immers een taak van ons allemaal. Je behandelt iedereen gelijkwaardig. Je gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld. Zorg met respect voor accommodatie en materialen. Samen staan voor een faire sport.

Om hier concreet invulling aan te even conformeren wij ons binnen Ilion aan de gedragscodes in de sport. Gedragscodes die sportbonden, NOC*NSF, Ministerie VWS en experts opstelden vanuit het programma Sport & Integriteit. Het doel: sport veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk te houden. Voor iedereen.

Het betreffen hier gedragscodes voor trainers/coaches en begeleiders, functionarissen, scheidsrechters en officials, topspor- ters en sporters.
Deze gedragscodes (voor) zijn terug te vinden op de website van het Centrum Veilige Sport Nederland: https://centrumveiligesport.nl/

Deze gedragscodes vormen – samen met de omgangsregels – de richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders. Deze gedragscodes zijn niet vrijblijvend. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Pest protocol

In dit protocol leggen we vast wat we doen om pesten te voorkomen, hoe we pesten signaleren, hoe we han- delen als pesten voorkomt en wat slachtoffers dienen te doen als er zich ongewenste situaties voordoen.

Ouders / verzorgers

Leer uw kind dat meedoen net zo belangrijk is als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaar-digheid en het worden van een goede sporter. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen, dus ook ongewenst gedrag!

Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen. Erken de waarde en het belang van vrijwilligers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken. Attendeer uw kind op het met zorg gebruik maken van de accommodatie; spullen opruimen, kleedkamer netjes achterlaten. Geef aan dat kinderen geen dingen van een ander pakken zonder te vragen.

Downloads: