Nieuwsbulletin van het Ilion bestuur

Op vrijdag 24 juni is het Nieuwsbulletin van het bestuur naar alle leden verstuurd (via email). Maar ook in dit bericht kun je dit bulletin nog eens fijntjes nalezen.

 

 

Veel leesplezier en voor vragen of opmerkingen of suggesties over dit bulletin: neem contact op met Lex de Ruiter, secretaris@ilion.nl . Maar je mag ook andere bestuursleden aan hun jasje trekken;-)

 

Dit bulletin informeert je over de onderwerpen die tijdens de bestuurs- en Sectie- en Comissievoorzitters vergadering van 20 juni jl de revue hebben gepasseerd. Bij dit overleg waren aanwezig:  Cees de Booy, Richard Pijpers,  Lex de Ruiter (bestuur), Rini van Leeuwen (baan),  Nina Hagendoorn (Loopgroepen), Rob Wijsman (CBAM), Martine Voors (WOC),  Henk Bregman (Ilion House) en Joke Kuipers (Vertrouwenspersoon).

 

Ilion 2.0 Beleid

Speciale gast was Mark van der Kaaij, van NOC-NSF. Hij adviseert verenigingen op diverse vlakken waaronder het vormgeven van beleid en de daaraan gekoppelde plannen. Hij heeft voorafgaand aan de vergadering een inspirerende video gedeeld over modern besturen. Het is afkomstig van de KNVB maar het biedt handvaten voor elke vereniging. Hij zal de komende tijd regelmatig contact onderhouden in het kader van Ilion 2.0, dit  nieuwe beleid zal 

tijdens de ALV op dinsdag 22 november a.s. worden gepresenteerd. 

 Ilion Leden Enquete

De recent gehouden leden enquête heeft waardevolle input opgeleverd voor dit beleid. Ook heeft de enquete wat meer operationele aandachtspunten opgeleverd die met de betreffende secties en commissies zijn gedeeld voor eventuele verdere follow up.

 

113 leden hebben de enquête ingevuld. Er is een goede, evenredige spreiding over de secties. Ilion wordt gewaardeerd met een score van een 7.5.  Er heerst een goede sfeer, de accommodatie scoort goed, er is draagvlak voor de duurzaamheid ambitie waarbij financiële haalbaarheid en samenwerking met de gemeente hierover wel een aandachtspunt is. Ten aanzien van vrijwilligerswerk: 80% geeft aan hier graag aan mee te werken. 50% doet dit overigens al. Er is weerstand tegen het verplicht stellen van vrijwilligerswerk. Een persoonlijke benadering, dat is toch wel de wijze om vrijwilligers echt te mobiliseren. De eerder gemelde video bevestigt dit ook.  Met betrekking tot communicatie: ook hier wordt een ruime voldoende gescoord: ruim 70% weet zijn weg binnen Ilion te vinden en een kleine 80% vindt de informatie vanuit Ilion duidelijk en compleet. Mooie resultaten dus ook al is er ruimte voor verbetering want communicatie: je doet het nooit goed genoeg;-)

 

Veiligheid

Twee punten hierover: 

In ons beleid t.a.v. Sportieve veiligheid en gezondheid (LINK) ontbreekt een paragraaf over veiligheid bij de werponderdelen (met name tijdens trainingen).  Er bestaan diverse percepties over wat wel en wat niet veilig is. We gaan dus aan de slag om een goed referentiekader te definiëren met bijbehorende regels/aandachtspunten. Als deze vervolgens niet in acht worden genomen, kunnen we in ieder geval een constructieve discussie voeren tijdens een escalatie. Preventief optreden is uiteraard waar het om gaat, immers, het voorkomen van ongelukken is beter dan genezen.

 

Een ander punt over veiligheid: tijdens de ALV van 19 mei is de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) besproken en deze is onderdeel van het veiligheidsbeleid. Het bestuur heeft een aantal groepen/functies geïdentificeerd waar de VOG van toepassing zal zijn. Dit zal verder door het bestuur worden geïnitieerd waarbij de personen in kwestie separaat zullen worden geïnformeerd over het hoe en uiteraard ook het waarom.


Scholensportdag 15 juni

De deelnemers zelf hebben een mooie dag gehad maar achter de schermen qua organisatie was het vooral improviseren. Een leermoment dus. Voor een volgende keer moet er goed worden afgestemd tussen Ilion en de gemeente wie de organisatie coördineert en wat exact elkaars verwachtingen zijn.

 

Begroting 2023

Dit klinkt ver weg maar de voorbereidingen hiervoor zijn gestart. De penningmeester legde het proces en de timing uit aan de vergadering want de begroting kent een aantal rondes voordat het uiteindelijke resultaat tijdens de ALV op 22 november kan worden gepresenteerd. Er zal rekening moeten worden gehouden met meerdere scenario’s, als voorbeeld wordt een mogelijk dalend ledenaantal genoemd. Dit zal helpen bij de haalbaarheidsdiscussie.

 

Statuten Wijziging

De statuten wijziging die tijdens de ALV op 19 mei zijn gepresenteerd, zijn goedgekeurd via een extra/bijzondere ALV (via digitale stemming die 16 juni sloot). Er waren 47 stemmen uitgebracht, 46 leden waren voor en 1 lid was tegen, waarmee de wijzigingen met een overgrote meederheid zijn aangenomen. Via de notaris zullen de nieuwe statuten binnenkort worden geformaliseerd. 

 

Jubileum Feestweek 29 Aug – 3 Sep

 in het aankomende Sprintje zal het programma in meer detail worden gedeeld. Er is voor ieder wat wils. De meest drukke dagen zijn woensdag 31 augustus en zaterdag 3 september. Maar ook de pubquiz op vrijdag 2 september mogen we niet missen. 

 

Accommodatie Onderhoud

De werpkooien zullen worden vervangen/opgeknapt , onder andere om te voldoen aan de meest recente wedstijd- en veiligheidsnormen. Het ziet er naar uit dat dit in de maand augustus zal plaatsvinden. De Commissie Beheer Accommodatie en Materialen onderhoudt nauwe contacten hierover met de gemeente. Het is onvermijdelijk dat dit impact heeft op de planning van werptrainingen en er zal worden getracht deze impact minimaal te laten zijn. E.e.a. hangt af van weersomstandigheden en levering van de materialen, er zijn hier meerdere partijen bij betrokken, met andere woorden, een lastige en uitdagende klus waarvoor we begrip vragen van de werpers/werptrainers.

 

Tot slot…

Mini-Pupillen, Pupillen CD junioren: voor degene die zich hebben ingeschreven, heel veel plezier bij de trainingswedstrijd morgen!

 

Het volgende nieuwsbulletin van het bestuur zal medio augustus worden verstuurd. Dat is vlak na de zomervakantie en tegelijkertijd vlak voor de Ilion 50 jubileum week.

Nieuws Overzicht