Alcoholbeleid

Met ingang van 1 januari 2014 is de nieuwe drank -en horecavergunning in de algemene plaatselijke verordening opgenomen. Hieronder kunt u kennis nemen van het vernieuwde bestuursbesluit. Het bestuur gaat ervan uit dat alle leden zich aan de bepalingen van dit bestuursbesluit conformeren. Vanaf 1 januari 2014 mag alcohol niet langer verkocht worden aan personen onder 18 jaar. 

Sportverenigingen zijn paracommerciële instellingen. Voor paracommerciële instellingen zoals ARV Ilion zijn de volgende eisen van kracht:

 • Alcoholhoudende drank mag geschonken worden één uur voor, tijdens en één uur na de aan de club verbonden (sport)activiteit.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan;
- Juryleden, begeleiders, trainers van atleten en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie,
- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van atleten,
- Personen jonger dan 18 jaar.

 • Er wordt geen alcohol geschonken als 25% van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar.
 • Happy hour beleid is niet toegestaan.
 • Reclame uitingen in relatie met alcoholgebruik zijn niet toegestaan, ook niet van sponsoren.
 • Er zijn vastgestelde schenkingstijden, op zaterdag wordt er niet voor 12.00u alcohol verstrekt.
 • De leeftijdsgrens voor feesten waar alcohol wordt geschonken bedraagt 18 jaar.
 • De verkoper van alcoholhoudende drank moet de leeftijd van de aspirant koper vaststellen en vragen om legitimatie. De verkoper van alcoholhoudende drank mag de verkoop van alcoholhoudende drank weigeren als om legitimatie gevraagd wordt en niet getoond kan worden.
 • Personen die onder invloed van alcohol en/of psychotrope stoffen zijn, kan de toegang tot clubhuis en terrein geweigerd worden of worden verwijderd van het terrein.
 • Personen die alcoholhoudende dranken doorgeven aan personen die jonger zijn dan 18 jaar, zijn in overtreding. Dat geldt ook voor ouders die hun kinderen alcoholhoudende dranken doorgeven.
 • De vergunninghouder moet in het bezit zijn van het diploma Sociale Hygiëne.
 • Bijeenkomsten van persoonlijke aard (privé feesten) mogen niet worden georganiseerd als daar alcohol wordt geschonken.
 • Het Ilion House  wordt uitsluitend gebruikt voor aan ARV Ilion-gerelateerde sportactiviteiten.
 • Afwijkende openingstijden zijn alleen toegestaan na goedkeuring van de vergunninghouder en mogen uitsluitend sport gerelateerd zijn.
 • Er wordt uitsluitend alcohol uitgeschonken door barvrijwilligers en vergunninghouders die de cursus IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) gevolgd hebben en/of in het bezit zijn van het diploma sociale hygiëne. Barvrijwilligers dienen een "instructie verantwoord alcoholgebruik" met goed gevolg afgelegd te hebben.
 • Er wordt uitsluitend alcohol geschonken conform de openings- en schenktijden.
 • Het meenemen van eigen dranken, alcoholhoudend of niet, en/of foodproducten is niet toegestaan. De vereniging investeert immers fors in de horeca voorzieningen.
 • Het is niet toegestaan om aangekochte dranken te nuttigen in kleedkamers.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun diensttijden.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het clubhuis verwijderd.
 • Er zal vanuit de gemeente Zoetermeer een betere controle gaan plaats vinden tijdens sportwedstrijden en bij andere evenementen waar alcoholhoudende dranken geschonken worden.
 • De nieuwe drank -en horeca wetgeving valt met ingang van 1 januari 2014 onder de APV. (algemene politie verordening).
 • Het bestuur is gehouden aan het sanctioneren van personen die zich niet houden aan de huis-en gedragsregels.
 • Deze besluiten liggen vastgelegd in het bestuursbesluit van ARV Ilion.

Openingstijden en schenktijden

 • De openingstijden van het clubhuis zijn conform de drank- en horecavergunning; Nader door het bestuur te bepalen.
 • Op de volgende tijdstippen kan conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken worden; Nader door het bestuur te bepalen.