Het is lente en het eerste voorzittersoverleg in 2022 vond plaats op lokatie

Op maandag 21 maart 2022 kwam het Voorzitters overleg voor het eerst in lange tijd weer bijeen op locatie in het Ilion House. Aanwezig waren: Cees de Booy (Voorzitter), Jeroen Bervoets, Richard Pijpers (Penningmeesters), Sander Kemper (Sectie Jeugd), Emiel Koolstra en Jasper de Booy (Sectie Baan), Caty Hermans (Sectie Loopgroepen), Martine Voors (Cie WOC), Rob Wijsman (CBAM), Sjoerd Harbers (Ilion House), Kees Boerkamp (Vertrouwenspersoon), Lex de Ruiter (Secretaris a.i.). Hierbij een samenvatting wat er zoal de revue is gepasseerd.

 

 

Na een korte introductie – er waren wat nieuwe gezichten – kreeg eenieder de gelegenheid om te delen wat er zoal leeft en beweegt binnen de secties en commissies. Speciale aandacht was er voor het verbeteren van omgangsvormen en respect voor elkaar. Er zijn een paar incidenten geweest die – ook al staan deze an sich los van elkaar -  niet passen bij onze vereniging. We gaan werken aan een betere bewustwording en het ook meer uiten van waardering – dat kan met een simpele schouderklop – voor elkaar. Het bestuur en de sectie/commissie voorzitters hebben hierbij een voorbeeld functie en zodoende vertrouwen we erop dat dit zal doorwerken naar de rest van de leden/trainers etc.

 

  • De sectie Jeugd draait weer op volle toeren nu dat de Corona restricties achter ons liggen. Voorts ligt er een uitdaging met betrekking tot trainers-in- en doorstroom. Op 27 maart is er een sectie overleg. Op 15 juni vindt de sportdag voor lagere scholen plaats van 12:00 tot 17:00 uur. De Sectie Jeugd verzorgt deze en de oproep via Facebook en email heeft inmiddels geleid tot voldoende hulptroepen om e.e.a. te faciliteren.
  • De sectie baan draait ook weer zoals vanouds, wel is het ledenaantal gekrompen. De sectie voorzitters gaan er overigens per 1 juni mee stoppen en zorgen tot die voor continuïteit terwijl er in de tussentijd een kandidaat kan worden gezocht om de sectie baan te representeren.
  • De loopgroepen zijn qua omvang stabiel gebleven, natuurlijk zijn er wat leden afgegaan maar ook weer bijgekomen, onder meer door het Start-To-Run initiatief.
  • Uit de andere secties kwamen onderwerpen ter sprake (en waar wat acties uit voortkomen): kleding voor trainers, vervangen werpkooien en hoogspringmat, reparatie en vervanging mat-overkappingen (stormschade), voorstel tot aanpassen van de statuten en reglementen als gevolg van de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen, en het nieuwe Ilion beleid hetgeen in het najaar zal worden gepresenteerd in de 2e ALV. De 1e ALV is op 18 mei aanstaande en de agenda hiervoor zal een twee weken ervoor worden gepubliceerd.
  • De Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) meldde dat er de eerste twee – post Corona restricties - indoorwedstrijden hebben plaatsgevonden en dat de WOC veel heeft geleerd van de samenwerking met onder meer Rotterdam Atletiek. De opkomst van de wedstrijden was overigens lager dan we gewend zijn: 100 deelnemers. Voorheen telden we 200-300 deelnemers.
  • Voorts meldde de WOC dat de WOC erg kwetsbaar is qua bezetting, dit is nu 3 personen en bestond voorheen uit een redelijk vaste kern van 8 personen.  De baanploeg (logistieke voorbereiding van wedstrijddagen alsmede het afronden van wedstrijddagen) is een enorme uitdaging. Het jurycorps loopt wel OK verder. Ilion heeft de lat voor wedstrijd organisatie hoog liggen en het verlagen ervan is niet het scenario wat we willen. Hoe verder?  Er zal moeten worden gekeken naar de inzet van meer vrijwilligers vanuit de secties zelf, denk hierbij aan het model van de Klaverbladloop waarbij alle activiteiten worden gepland en uitgevoerd door een core team, aangestuurd door een soort van project manager.
  • Onze vertrouwenspersoon meldt dat er het nieuwe veiligheidsbeleid eraan zit te komen en belangrijker nog, de implementatie en borging ervan kan gaan plaatsvinden middels meer zichtbaarheid vertrouwenspersonen Joke Kuipers en Kees Boerkamp, voorlichtingsessies e.d. Ook de beschikbaar- en toegankelijkheid van dit beleid op de Ilion site zal wat strakker worden neergezet.
  • Vanuit de Commissie Sponsoring, (externe) Communicatie en PR werd gemeld dat Ad Klok zijn sponsoring activiteiten heeft beeindigd (met uitzondering van het contract met onze hoofdsponsor, dat blijft hij behartigen tot eind 2022). Hij heeft dit werk al meer dan 20 jaren gedaan en had al eerder willen stoppen maar is op verzoek nog even doorgaan toen Corona toesloeg. Deze periode is nu voorbij. Ad zal meewerken bij het plaatsen van een vacature, een professionele overdracht en introductie/communicatie naar bestaande sponsoren. Geinteresseerden om dit stokje over te nemen kunnen zich natuurlijk altijd melden bij sponsoring@ilion.nl

 

Ilion 50 Jaar Jubileum Week 29 augustus – 3 september 2022: 

Er zijn een aantal mensen geïdentificeerd om deze week verder inhoud te geven. Om een tip van de sluier op te lichten: gedacht wordt aan de ‘Soep-Trainingen” (WOC heeft een ludiek idee hiervoor), een Klaverblad Hoogspring Evenement, een pubquiz en een bike-run evenement. 

 

Tot slot: in de week van van 15-22 April verwelkomen we een kleine groep Duitse atleten die van de Ilion faciliteiten gebruik gaan maken, rekening houdend met bestaande activiteiten. Als tegenprestatie kunnen er presentaties of clinics worden verzorgd. Voor vragen hierover kan men terecht met Jeroen Bervoets (penningmeester@ilion.nl) . Marlies Larsen treedt op als linking pin richting de Duitse atleten.

 

 

Nieuws Overzicht